หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านท้องลับแลพัฒนา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านท้องลับแลพัฒนา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 20 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเนินเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านท้องลับแลพัฒนา (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/2964 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชาติ สุปัญญา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต้งรังผสมสักเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่ยังมีสภาพป่า จะมีพื้นที่ทำกินล้อมรอบป่าชุมชนซึ่งนับวันจะถูกชาวบ้านบุกรุกนำไปทำพื้นที่ทำกิน จึงได้รวมตัวอนุรักษ์ป่าพื้นนี้ไว้ เพื่อเป็นแหล่งอาหารในการดำรงชีวิตและตามวิถีชาวบ้านและป่าแห่งนี้ จึงช่วยกันอนุรักษ์ ป่าเริ่มอุดมสมบูรณ์และมีการฟื้นฟูสภาพป่า แหล่งอาหารเพิ่มขึ้นและชาวบ้านทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบ และรวมกันดูแลรักษาจนป่ากลับฟื้นคืนสภาพ ชนิดพรรณไม้ สัก เต็ง รัง มะค่าโมง แดง ประดู่ สมุนไพรๆ เห็ดชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนบ้านท้องลับแลพัฒนา มีความเข้มแข็งอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าและปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความประสงค์จะขอดำเนินการจัดตั้งโครงการป่าชุมชน และขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าของหมู่บ้าน จึงเห็นควรให้จัดตั้งโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :