หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านวังขวัญ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านวังขวัญ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 160 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ลักษณะพื้นที่เนินเขา ลักาณะดินเป็นดินร่วนปนลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านวังขวัญ (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ทส 1605.4/2964 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2558
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชาติ สุปัญญา
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นป่าที่ติดแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด จะมีพื้นที่ทำกินล้อมรอบป่าชุมชนซึ่งนับวันจะถูกชาวบ้านบุกรุกนำไปทำพื้นที่ทำกิน จึงได้รวมตัวอนุรักษ์ไว้ เพื่อเป็นแหล่งอาหารในการดำรงค์ชีวิตและตามวิถีชาวบ้าน พันธุ์ไม้ เต็ง รัง มะค่าโมง แดง ประดู่ สมุนไพรๆ เห็ดชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนบ้านวังขวัญ มีความเข้มแข็ง อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าและปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความประสงค์จะขอดำเนินการจัดตั้งโครงการป่าชุมชนและขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าของหมู่บ้าน จึ่งเห็นควรให้จัดตั้งโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :