หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัวใหญ่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัวใหญ่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 702 ไร่ 0 งาน 99 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเป็ดก่า จ.ร้อยเอ็ด
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม
หมู่บ้าน : หนองบัวใหญ่ (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/19895 ลว 22 ก.ย. 52
ผู้ตรวจสอบ : นายจักรกฤษณ์ พละกลาง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ไม้ที่พบได้แก่ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่ ไม้พะยอม ไม้แดง ไม้พื้นล่างที่พบ คือ แสลงใจ ชมวง เหมือดแอ่ ติัว พืชสมุนไพร คือ กำแพงเจ็ดชั้น สมัดส่องฟ้า ลูกหม้อ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม เห็นควรให้เข้าร่วมโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :