หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนากรวย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนากรวย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 162 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาที่ไม่มีความสูงมากนัก มีภูเขาที่ล้อมรอบหมู่บ้านทั่วๆไป
หมู่บ้าน : บ้านพุสวรรค์ (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/2899 ลว 23 ก.พ.59
ผู้ตรวจสอบ : นายเฉลา ตอนสุข
สภาพป่า :
    เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาเป็นหย่อมๆ เป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้ค่อนข้างสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สมควรให้จัดตั้งเป็นพื้นที่ป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :