หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสวนหลวง หมู่ที่ 8  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสวนหลวง หมู่ที่ 8
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
เนื้อที่ : 1250 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงหลายลูก ที่มีการเรียงตัวไปตามสภาพพื้นที่จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก บางลูกจะวางตัวจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ มีคลามลาดเอียงจากยอดเขาลาดลงไปตามสภาพของพื้นที่ลงสู่ด้านล่างโดยมีลำห้วยเล้กและลำห้วยใหญ่จำนวนหลายสายเป็นแหล่งรองรับน้ำไหลลงสู่ลำน้ำยมทางทิศใต้ มีถนนลูกรังเข้าถึงพื้นที่ทางทิศใต้ อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : สวนหลวง (หมู่ 08)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/90105 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    บริเวณยอดเขาสูงจะเป็นป่าเต็งรัง มีพรรณไม้ข้ึนหนาแน่น เป็นไม้ประเภทไม้เนื้อแข็ง ส่วนบริเวณพื้นที่ที่ต่ำลงมาจะเป็นป่าเบญจพรรณที่มีพรรณไม้หลากหลายชนิด เช่น สัก ประดู่ แดง กระพี้จั่น ตะแบก มะค่าโมง กระบก และยังพบไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ไม้ประเภทเถาวัลย์ พืชสมุนไพรต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าบริเวณดังกล่าว ป่ามีความอุดมสมบูรณื มีความหลากหลายทางธรรมชาติซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาไม่ให้มีการบุกรุกผืนป่าแห่งน้ี และเป็นแหล่งอาหารจากป่าของชุมชนไม่มีพื้นที่ทำกินของราษฎร ไม่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ จึงเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :