หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแม่แอน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแม่แอน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เนื้อที่ : 200 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : แปลง 1 ที่ราบและเนินเขา ดินร่วนผสมลูกรัง แปลง 2 ที่ราบ สภาพดินเป็นดินร่วน
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2512
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3437 ลว 27 ก.พ. 58
ผู้ตรวจสอบ : นายชวทัช นนทวงศ์
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรัง ไม้เด่น เต็ง รัง รกฟ้า ประดู่ ไผ่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรต่ออายุ ดครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :