หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านป่านอต  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านป่านอต
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.แม่ทา อ.กิ่งอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่
เนื้อที่ : 646 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : ที่ลาดเนินเขา ภูเขาสูงชัน ดินร่วนผสมลูกรัง
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2513
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/4473 ลว 17 มี.ค. 58
ผู้ตรวจสอบ : นายวัชระ ละอออ่อน
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ ไม้เด่น ไม้สัก ตะเคียน ไผ่ จำปีป่า ยางนา พะยอม ก่อ แดง ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2513
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/5668 ลว 2 เม.ย. 58
ผู้ตรวจสอบ : นายวัชระ ละอออ่อน
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรัง ไม้เด่น เต็ง เหียง พยอม รัง กระโดน พลวง งิ้วป่า ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :