หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองมะค่าโมง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองมะค่าโมง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 400 ไร่ 3 งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร จ.สุพรรณบุรี
สถาพทั่วไป : แปลงที่ 1 พื้นที่ค่อนข้างลาดชัน เป็นภูเขา ดินเป็นดินปนหินลูกรัง แปลงที่ 2,3 พื้นที่ลาดชัน เป็นภูเขา สภาพดินเป็นดินร่วนปนหินลูกรัง ทั้ง 3 แปลง ถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน
หมู่บ้าน : หนองมะค่าโมง (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3944 ลว 10 มีนาคม 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายประเสริฐ ม่วงอยู่
สภาพป่า :
    แปลง 1,2,3 เป็นเบญจพรรณ แปลงที่ 1 สภาพป่าค่อนข้างอุดทสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ได้แก่ สะเดา ประดู่ เลียบ สมอภิเภก ไผ่รวก ไผ่ป่า สัตว์ป่าที่พบ ลิง นกชนิดต่างๆ กระแต กระรอก ไก่ป่า แปลงที่ 2,3 สภาพป่าเสื่อมโทรม พันธุ์ไม้ที่พบ คือ ไผ่ชนิดต่างๆ ประดู่ สะเดา โพธิ์ศรีมหาโพธิ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :