หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านจ่า  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านจ่า
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
เนื้อที่ : 62 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่ม ดินร่วนปนทราย ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำนาน ทำสวน รับจ้างทั่วไป
หมู่บ้าน : จ่า (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.43/5246
ผู้ตรวจสอบ : นายคมกฤช เจริญผล
สภาพป่า :
    เป็นป่าชุมชนแบบพัฒนา มีพันธ์ุไม้หลายชนิดบริเวณพื้นที่ล้อมรอบอ่างเก็บน้ำ สะเดา ขี้เหล็ก หางนกยูง มะพร้าว สัก มะขามเทศ มะม่วง มะขาม ประดู่ คูณ ยูคาลิปตัส ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :