หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านทรัพย์พุทองห้วยคู้  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านทรัพย์พุทองห้วยคู้
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 1368 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาทุ่งดินดำ และป่าเขาตาเก้า จ.สุพรรณบุรี
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาหลายลูกติดกัน สภาพดินเป็นหินลูกรัง
หมู่บ้าน : ทรัพย์พุทองห้วยคู้ (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3671 ลว 7 มี.ค.59
ผู้ตรวจสอบ : นายประเสริฐ ม่วงอยู่
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบ ไผ่ ขี้หนอน สะเดา ประดู่ สุพรรณิการ์ ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :