หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเขาวงศ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเขาวงศ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 209 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : เขาวงศ์ (หมู่ 13)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3671 ลว 7 มี.ค.59
ผู้ตรวจสอบ : นายประเสริฐ ม่วงอยู่
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ บนเขามีไม้ขนาดใหญ่ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่เป็นไม้พื้นล่าง พันธุ์ไม้ที่พบ คือ ประดู่ แดง เสลา ไผ่ สัตว์ป่าที่พบ คือ ไก่ป่า นกนานาชนิด กระรอก กระแต
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :