หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านใหม่สำพันตา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านใหม่สำพันตา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 204 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดู่-วังตะเคียน จ.ปราจีนบุรี
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราลบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินเหนียว
หมู่บ้าน : ใหม่สำพันตา (หมู่ 14)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/2329 ลว 12 ก.ย. 50
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญนำ รัตนมณฑ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง สภาพค่อนข้างเสื่อมโทรมอยู่หมู่บ้าน ไม้เดิมที่ขึ้นอยู่ ได้แก่ เต็ง ยางกุง หว้า แดงนา ประดู่ ตีนนก เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :