หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุชมชนบ้านแนงมุด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุชมชนบ้านแนงมุด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
เนื้อที่ : 333 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ มีความลาดชันน้อย ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย สภาพป่า เป็นป่าเต็งรัง
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :