หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโนนข่า  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโนนข่า
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 471 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่เนินเขาสูงชัน ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนหินลูกรังสลับกับโขดหิน
หมู่บ้าน : บ้านโนนข่า (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/23224 ลว.13 ธ.ค. 2554
ผู้ตรวจสอบ : นายอนชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พรรณไม้ที่ขึ้นอยู่ ได้แก่ เต็ง รัง พลวง เหียง แดง มะกอกเหลื่อม ไผ่รวก ฯลฯ โครงสร้างของไม้ในป่าประกอบด้วย ไม้ชั้นบน ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง แดง ฯลฯ ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ ปอแก่นเทา ช้างน้าว กระทกรกป่า แจง ฯลฯ ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ ลุกไม้ของไม้ชั้นบนและหวาย ผัก และสมุนไพรต่าง ๆ ที่พบได้แก่ ผักสามสิบ ผักอีนูน กระเจียว กระทือป่า ผักหวาน ของป่าที่พบ เช่น หน่อไม้ ชันไม้ น้ำผึ้ง ไข่มดแดง สัตว์ป่าที่พบ เช่น อึ่งอ่าง กิ้งก่า แย้ อีเห็น นก และงู ชนิดต่าง ๆ และความหนาแน่นของลูกไม้มีปานกลาง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้มีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนมาโดยต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีการจัดตั้งให้เป็นป่าชุมชนตามรูปแบบของกรมป่าไม้ หากมีการอนุญาตให้มีการจัดการป่าชุมชนตามที่ขอ ชุมชนจะได้นำความรู้ดำเนินกิจกรรมในการบริหารจัดการป่าต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :