หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านช่องสำราญ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านช่องสำราญ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 500 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขายาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ ดินเป็นดินร่วนปนทราย ลักษณะหินเป็นหินทราย มีความลาดเอียงของพื้นที่จากด้านทิศเหนือลงไปทางทิศใต้
หมู่บ้าน : ช่องสำราญ (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4 / 26183 ลงวันที่ 18 ต.ค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีความหนาแน่นของชั้นไม้แยกได้ ไม้ชั้นบน ได้แก่ แดง ประดู่ เต็ง รัง พะยอม ยอป่า มะค่าโมง กระโดน ตะแบก กระบก พันรชาด กระพี้จั่น ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ ติ้ว มะขามป้อม หนามแท่ง ผักหวานป่า ตะขบป่า ระไหว พลับเพลา ไผ่ ไม้ชั้นล่างและพืชสมุนไพร ได้แก่ กระชาย ฟ้าทะลายโจร โด่ไม่รู้ล้ม สาบเสือ อีรอก หญ้าเพ็ก กระเจียว เปราะหอม ปรง ผักสาบสิบ และลูกไม้ของไม้ชั้นบน ของป่าและสัตว์ป่าที่พบในป่า ได้แก่ กระรอก กระแต ไก่ป่า กิ้งก่า อึ้งอ่าง เขียด นก งู ตะกวด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากพื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นป่าหย่อมเล็กหย่อมน้อยที่กันออกจากพื้นที่ ส.ป.ก. 4-01 หากปล่อยไว้จะเกิดปัญหาในอนาคตได้และพื้นที่ส่วนนี้ชุมชนได้มีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์มาติดต่อกันเป็นเวลานาน แต่ยังไม่มีการกำหนด กฎ กติกา และข้อบังคับ การใช้ประโยชน์จากป่า รวมทั้งคณะกรรมการสำหรับการบริหารจัดการป่าชุมชน หากมีการอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนชาวบ้านก็จะได้นำเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการป่าชุมชนที่กันออกจากพื้นที่ที่ออก ส.ป.ก.4-01 ต่อไป จึงเห็นควรอนุญาต

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :