หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านไทรงาม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านไทรงาม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 500 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลาดเอียงจากทิศเหนือลงไปทิศตะวันตก และเอียงจากตะวันออกไปทิศตะวันตก มีฝายเก็บน้ำขนาดเล็กอยู่ด้านทิศใต้ของป่า ซึ่งเป็นทิศตะวันตกของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : ไทรงาม (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/26183 ลว.18 ต.ค. 2544
ผู้ตรวจสอบ : นายประจัน ดาวังปา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง มีความหนาแน่นของชั้นไม้
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่กันออกจากบริเวณที่ ส.ป.ก. 4-01 และอยู่ใกล้ชุมชน โดยชุมชนได้มีการเข้าใช้ประโยชน์ สำหรับเก็บหาของป่าและเป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์มาต่อเนื่องและตลอด แต่ยังไม่มีการกำหนดกฎ กติกา และข้อบังคับการใช้ประโยชน์จากป่า รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการสำหรับดูแลรักษาพื้นที่ป่าแต่อย่างใด หากมีการอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนก็จะสามารถนำเอาความรู้ไปให้ในการบริหารและจัดการพื้นที่ป่าได้อย่างต่อเนื่องต่อไป เห็นควรอนุญาตตามที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :