หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านดงนิมิต หมู่ที่7  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านดงนิมิต หมู่ที่7
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
เนื้อที่ : 30 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : ลักษณะพี้นที่ราบสูง
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ07104/7993ลว2เม.ย.2544
ผู้ตรวจสอบ : นายพงษ์ศักดิ์ เย็นแสงจันทร์
สภาพป่า :
    ค่อนข้างสมบูรณ์เป็นป่าเต็งรังอาทิเช่นไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้มะค่าเป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :