หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บาลูกายาอิง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บาลูกายาอิง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
เนื้อที่ : 5 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขา
หมู่บ้าน : บ้านบาลูกายาอิง (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ นธ 1111/1938 ลว 15 มิถุนายน 2543
ผู้ตรวจสอบ : นายทวี สกูลหรัง
สภาพป่า :
    ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง และมีการปลูกไม้ผล เช่น ลองกอง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดทำโครงการ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :