หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยพลวง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยพลวง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 1154 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นภูลาดเอียง ประมาณ 45 – 50 องศา ลาดเอียงสูงจากทางด้านทิศตะวันตก เอียงลงมาทางทิศตะวันออก ลักษณะดิน เป็นดินเหนียวปนหินลูกรังและโขดหิน
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/10870 ลว. 15 ก.ค 59
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ต้นประดู่ ต้นเต็ง ต้นรัง ต้นมะกอกเหลื่อม ต้นมะค่าแต้ ต้นตะคร้อ ต้นกระบก ต้นชาด ไผ่ กระถินยักษ์ ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นป่าที่มีความสมบูรณ์ควรสนับสนุน. ให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชน ให้เป็นไปตามรูปแบบของกรมป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :