หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนตำบลธาตุทอง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนตำบลธาตุทอง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 6500 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : พื้นที่หน้าผา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวและหินลูกรัง มีก้อนหินใหญ่ และลานหินกว้าง
หมู่บ้าน : ธาตุ (หมู่ 1), หนองกุงใหม่ (หมู่ 3), ธาตุกลาง (หมู่ 9), หนองกุงศรี (หมู่ 7), ธาตุทอง (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3021 ลว.23 ก.พ. 58
ผู้ตรวจสอบ : นายอนชุา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ต้นประดู่ ต้นเต็ง ต้นรัง ต้นมะกอกเหลื่อม ต้นมะค่าแต้ ต้นตะคร้อ ต้นกระบก ต้นชาดฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นป่าที่มีความสมบูรณ์ควรสนับสนุน. ให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชน ให้เป็นไปตามรูปแบบของกรมป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :