หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนตำบลภูผักปัง (ภูหยวก)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนตำบลภูผักปัง (ภูหยวก)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 6035 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา ความลาดชันจากทิศใต้ ลาดชันลงไปทางทิศเหนือในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหยวก ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนทรายมีโขดหินและลานหินกว้างสลับกันไป ทางด้านทิศใต้เป็นสันเขาภูหยวกตลอดแนว มีลานหินซึ่งสามารถมองเห็น ทิวทัศน์ อ.ภูเขียว และ อ.เกษตรสมบูรณ์
หมู่บ้าน : แข้ (หมู่ 5), หนองหว้า (หมู่ 6), โนนดินแดง (หมู่ 7), โนนสลวย (หมู่ 11), แข้ (หมู่ 14), หนองบัวทอง (หมู่ 15)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/11002 ลว. 1 ส.ค.57
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และสลับป่าดินชื้น ซึ่งคงความสมบูรณ์อยู่มาก เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขาลาดเอียงพันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ มะปรางป่า มะค่าและไม้ประเภท ไผ่ ไผ่ป่า ไผ่ลวก เป็นแหล่งน้ำซับ ซึ่งไหลลงไปทางทิศเหนือเป็นพื้นที่การเกษตรของชุมชน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ป่าชุมชนตำบลผักปัง (ภูหยวก) มีองค์กรที่ใหัความสำคัญและดูแลรักษาป่าชุมชนมาโดยตลอด เห็นควรจัดตั้งโครงการป่าชุมชน ตามรูปแบบของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :