หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านบุฉนวน (แปลงที่ 1-3)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านบุฉนวน (แปลงที่ 1-3)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.ซับใหญ่ อ.กิ่งอำเภอซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 1530 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขา ลักษณะดินเป็นดินทรายปนหินลูกรัง และลานหิน
หมู่บ้าน : บ้านบุฉนวน แปลงที่ 1 (หมู่ 6), บ้านบุฉนวน แปลงที่ 2 (หมู่ 6), บ้านบุฉนวน แปลงที่ 3 (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/1359 ลว.31 ม.ค. 57
ผู้ตรวจสอบ : นายอนชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง และ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ต้นประดู่ , เต็ง , รัง มะม่วงป่า ,มะค่า ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาสภาพป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ และมีการจัดการและรักษาป่าชุมชนมาโดยตลอดเห็นควรต่ออายุโครงการฯตามรูปแบบของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :