หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนภูกระแต (ตำบลโนนกอก)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนภูกระแต (ตำบลโนนกอก)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 890 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขา สภาพดินเป็นดินทรายสลับลานหิน
หมู่บ้าน : บ้านโนนกอก (หมู่ 1), บ้านโนนสุขสันต์ (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.33/654 ลว 12 ม.ค. 54
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นลักษณะป่าเต็ง รัง ป่าโจด ป่ารวกพันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ เต็ง รัง มะค่าแต้ แดง ฯลฯ พันธุ์ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ มะขามป้อม อ้อยช้างไผ่รวกไผ่โจดฯลฯ พันธุ์ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ สาบเสือ หญ้าเพ็ก ส่องป้า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้มีการรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนมาโดยตลอหลังจากจัดตั้งมาจนครบ 5 ปี เพื่อให้กิจกรรมดำเนินการต่อเนื่องเห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชนแห่งนี้ให้เป็นไปตามรูปแบบของกรมป่าไม้ ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/10611ลว. 27 ต.ค. 47
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เป็นลักษณะป่าเต็งรัง ป่าโจด ป่ารวก พันธ์ไม้ที่พบ ได้แก่ เต็ง รัง มะค่าแต้ แดง ฯลฯ พันธุ์ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ มะขามป้อม อ้อยช้าง ไผ่รวก ไผ่โจด ฯลฯ พันธุ์ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ สาบเสือ หญ้าเพ็ก ส่องฟ้า ฯลฯ ผักป่าที่พบ ได้แก่ ผักออบแอบ อีรอก ดอกกระเจียว สัตว์ป่า ได้แก่ นก กระรอก กระแต งูชนิดต่างๆ หมาป่า ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นป่าที่เห็นสมควรให้อนุรักษ์ไว้ เพื่อจัดทำเป็นโครงการป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :