หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนภูกระแต (ตำบลหนองข่า)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนภูกระแต (ตำบลหนองข่า)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 3085 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : พื้นที่เนินเขา สภาพดินเป็นดินร่วนปนลานหิน
หมู่บ้าน : หนองข่า (หมู่ 1), ท่าคร้อ (หมู่ 3), หนองแดง (หมู่ 5), นาสมบูรณ์ (หมู่ 6), ห้วยยางคำ (หมู่ 7), หนองโสน (หมู่ 11), โจด (หมู่ 12)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/10611 ลว. 27ต.ค.47
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เป็นลักษณะป่าเต็งรัง ไผ่รวก พันธุ์ไม้ชั้นบน ได้แก่ เต็ง รัง มะค่าแต้ แดง ฯลฯ พันธุ์ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ มะขามป้อม พันธุ์ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ สาบเสือ หญ้าเพ็ก สัตว์ป่า ได้แก่ นก งู ชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนมีการดูแลรักษาป่าที่ดี จึงเห็นควรส่งเสริมให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบของกรมป่าไม้ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/654 ลว. 12 ม.ค. 54
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นลักษณะป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้มีการรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนมาโดยตลอด หลังจากจัดตั้งมาจนครบ 5 ปี เพื่อให้กิจกรรมดำเนินการต่อเนื่อง เห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชนแห่งนี้ ให้เป็นไปตามรูปแบบของกรมป่าไม้ ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :