หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โคกหนองหิน (ฝายสามล้าน) (เหล่าเกษตร)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โคกหนองหิน (ฝายสามล้าน) (เหล่าเกษตร)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 158 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินทรายปนหินลูกรัง
หมู่บ้าน : เหล่าเกษตร (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/9896 ลว. 26 ส.ค. 48
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เสื่อมโทรม บางส่วนมีการปลูกเสริม พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ประดู่ สะเดา ยูคา ขี้เหล็กบ้าน แจ้ง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชมชนแห่งนี้ได้มีการประโยชน์จากป่าแห่งนี้มาเป็นเวลานานและต่อเนื่องกันมาโดยตลอด แต่ยังไม่มีการใหัความรู้ ความเข้าใจในกฎ กติกา และข้อบังคับการใช้ประโยชน์จากป่า หากมีการอนุญาจให้มีการเสนอโครงการป่าชุมชนตามที่ขอ ชุมชนจะได้นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานต่อไป จึงเห็นควรอนญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :