หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังขื่อ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังขื่อ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.ซับใหญ่ อ.กิ่งอำเภอซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 96 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่เนินเขาสูงชัน ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนหินลูกรัง สลับกับโขดหิน
หมู่บ้าน : วังขื่อ (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/26183 ลว. 18 ต.ค.44
ผู้ตรวจสอบ : นายประจัน ดาวังปา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พรรณไม้ที่ขึ้นอยู่ ได้แก่ เต็ง รัง พลวง เหียง แดง มะกอกเหลื่อม ไผ่รวก ฯลฯ สมุนไพรต่างๆ ที่พบได้แก่ ผักสามสิบ ผักอีนูน กระเจียว ของป่าที่พบ เช่น หน่อไม้ ชันไม้น้ำผึ้ง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แห่งนี้มานาน โดยใช้เป็นทำเลเลี้ยงสัตว์และเก็บหาอาหารสำหรับคนในชุมชนแต่ยังไม่มีการกำหนด กฎ กติกา และข้อบังคัย รวมทั้งแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :