หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนวังคก-เขาซ่าเลือด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนวังคก-เขาซ่าเลือด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 2626 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนหินลูกรังสลับกับโขดหิน
หมู่บ้าน : หนองหิน ต.วะตะแบก (หมู่ 10), โคกรัง (หมู่ 5), ยางเตี้ย (หมู่ 7), คลองสระแก้ว (หมู่ 17), โนนสง่า (หมู่ 19), โนนสน (หมู่ 22), ไร่พัฒนา ต.บ้านไร่ (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1604.43/7413 ลว. 6 พ.ค. 58
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ต้นประดู่ เต็ง รัง มะม่วงป่า มะค่า ไผ่ลวก ไผ่โจด ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ป่าชุมชนวังคก-เขาซ่าเลือด มีองค์กรที่ให้ความสำคัญและดูแลรักษาป่าชุมชนมาโดยตลอด เห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่อเป็นการต่อเนื่องตามรูปแบบของกรมป่าไม้ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/26183 ลว. 18 ต.ค.44
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ต้นประดู่ เต็ง รัง มะม่วงป่า มะค่า ไผ่ลวก ไผ่โจด ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ป่าชุมชนวังคก-เขาซ่าเลือด มีองค์กรที่ให้ความสำคัญและดูแลรักษาป่าชุมชนมาโดยตลอด เห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :