หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโคกตะแบง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโคกตะแบง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
เนื้อที่ : 370 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ลักษณะดิเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : โคกตะแบง (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ใที่ ทส 1604.43/7487 ลว 23 พฤษภาคม 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายชาญวิทย์ สิริการ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ไม้ส่วนมากเป็นไม้รุ่นสอง พันธุ์ไม้ที่พบเป็นไม้เด่น ได้แก่ พลวง เหียง กราด เต็ง รัง ไม้พื้นราบได้แก่ เพ็ก สาบเสือ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่บริณดังกล่าวชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่เอาไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของชุมชน เห็นควรสนับสนุนให้จัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :