หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านตะเพรา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านตะเพรา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
เนื้อที่ : 173 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านตะเพรา (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/14765 ลว 23 กันยายน 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายชาญวิทย์ สิริการ
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ มีพันธู์ไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น พันธุ์ที่พบไม้เด่น ได้แก่มะค่าแต้ แดง รัง เหียง กราดเป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ราษฎรในชุมชนร่วมกันดูแลรักษาป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง เห็นควรให้ต่ออายุป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :