หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเวียงเหนือ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเวียงเหนือ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
เนื้อที่ : 188 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาว จ.ลำปาง
สถาพทั่วไป : มีสภาพพื้นที่ไม่ลาดชันมากนัก ส่วนสภาพของดินจะเป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรังบางส่วน
หมู่บ้าน : บ้านเวียงเหนือ (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1604.43/13968
ผู้ตรวจสอบ : นายสมพล วรรคตอน
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นกระจายทั่วพื้นที่ ส่วนมากจะมีการกระจายพันธุ์ของลูกไม้และมีไม้มีค่าอยู่ เช่น เหียง ประดู่ มะค่าโมง และมีพวกสัตว์ขนาดเล็กอาศัยอยู่ เช่น กระต่าย แย้ งู นก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :