หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนาตอง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนาตอง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 1320 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันตก จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงชันยอดเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๔๐๐ เมตร มีความลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกมีลำห้วยสาขาหลายสาย อยู่ห่างจาก ชุมชนไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตรมีทางสาธารณะเข้าถึงป่าชุมชนได้สะดวก
หมู่บ้าน : นาตอง (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/18993 ลว 15 พ.ย.59
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้เด่นที่พบได้แก่ ประดู่ แดง สัก กระพี้จั่น มะค่าโมง แสลงใจ ตะคร้อ กระบก เสี้ยวป่า และ ไผ่ชนิดต่างๆ เช่น ไผ่ซ่าง ไผ่ไร่ ไผ่บง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าที่ทางชุมชนบ้านนาตองหมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง ได้ยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งเป็นป่าชุมชนระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขา แพร่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านนาตอง เห็นว่าสภาพป่าดังกล่าวมีสภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าในการดำรงชีพ จึงเห็นควรดำเนินการจัดตั้งเป็น ป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :