หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านป่าสักบน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านป่าสักบน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่
เนื้อที่ : 60 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขา ๑ ลูก ที่เกิดจากการสร้างของภูมิประเทศและเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาทำให้ดินมีความสูงขึ้น มีความแตกต่างของพื้นที่ประมาณ ๒๐๐ เมตร เนินเขามีการเรียงตัวจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีความลาดเอียงของพื้นที่ลงมาสู่ด้านล่างไปในทุกทิศทางลงสู่ที่ทำกินของชุมชน ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน ๕๐๐ เมตรตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน มีถนนการเกษตรเข้าถึงพื้นที่
หมู่บ้าน : ป่าสักบน (หมู่ 08)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/18993 ลว 15 พ.ย.59
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้หลายชนิดขึ้นคละเคล้ากัน มีพันธุ์ไม้เด่นที่พบ ไม้สัก ประดู่ แดง มะค่าโมง ไผ่ซาง ขี้เหล็ก ขางหัวหมู
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ ที่ขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชน ชุมชนได้ดูแลรักษา ฟื้นฟู และอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชนแห่งนี้มานาน เพื่อให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เกิดประโยชน์กับชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม และเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :