หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแม่ปานนอก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแม่ปานนอก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 3920 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นเทือกเขาทอดตัวยาวไปทางทิศใต้ของหมู่บ้านพื้นที่ป่าชุมชนอยู่ระหว่างสันดอยจำค่าและสันดอยแพะปานน้อย มีลำห้วยปานน้อยไหลผ่านกลางแปลง และไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยปานน้อย ซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 430 เมตร ห่างจากหมู่บ้าน 6 ก.ม.
หมู่บ้าน : แม่ปานนอก (หมู่ 02)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/14800 ลว 23 ก.ย.59
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ไม้ชั้นบน พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ แดง ประดู่ มะค่าโมง สัก ไม้พื้นล่าง พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่บง ไผ่ไร่ และเห็ดชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่า ระหว่างเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ปานนอก หมู่ที่ ๒ พบว่า ทางชุมชนได้ดูแลรักษาป่า อนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืนมาเป็นเวลานานแล้ว และเป็นแหล่งอาหารจากป่า เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนของหมู่บ้านตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :