หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโค่นป่าหิน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโค่นป่าหิน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 2990 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงหลายลูก ที่มีการเรียงตัวไปตามสภาพพื้นที่จาก ทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก บางลูกจะวางตัวจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ มีความลาดเอียงจากยอดเขาลาดลงไปตามสภาพของพื้นที่ลงสู่ด้านล่างโดยมีลำห้วยเล็กและลำห้วยใหญ่จำนวนหลายสายเป็นแหล่งรองรับน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ มีถนนลูกรังเข้าถึงพื้นที่ทางทิศใต้อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร
หมู่บ้าน : โคนป่าหิน (หมู่ 04)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.14800 ลว 23 ก.ย.59
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    บริเวณยอดเขาสูงจะเป็นป่าเต็งรังมีพรรณไม้ขึ้นหนาแน่น จะพบว่าเป็นไม้ประเภทไม้เนื้อแข็ง ส่วนบริเวณพื้นที่ที่ต่ำลงมาจะเป็นป่าเบญจพรรณที่มีพรรณไม้หลากหลายชนิดเช่น ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้แดง กระพี้จั่น มะยมหิน ไม้เนื้ออ่อนชนิดอื่นๆ ยังพบไม้ไผ่ชนิดต่างๆ เถาวัลย์ พืชสมุนไพรต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าบริเวณดังกล่าว ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษามาเป็นเวลานานแล้ว เพื่อเป็นแหล่งอาหารจากป่าของชุมชน เป็นแหล่ง ต้นน้ำลำธาร เป็นแหล่งพืชสมุนไพร จึงเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทาง ของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :