หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านโนนหนองสิม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านโนนหนองสิม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 265 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทาและป่าห้วยขยุง จ.ศรีสะเกษ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : โนนหนองสิม (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/16822 ลว 19 กันยายน 2550
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวยุวพร โสภาพ
สภาพป่า :
    เป็นป่าดิบแล้ง ไม้ที่พบเช่น ตะแบก เขล็ง ขนุนป่า มะค่าแต้ ยางนา กระบก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เพื่อให้ป่าชุมชนแห่งนี้ยังคงอยู่ และชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน จึงเห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :