หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหนองดุม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหนองดุม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 224 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขยุง จ.ศรีสะเกษ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบสูง แห้งแล้ง ดินร่วนปนทรายความสมบูรณ์ต่ำ
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203 ลว.2 มกราคม 2551
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวยุวพร โสภาพ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ที่กำลังฟื้นตัวจึงไม่มีไม้ขนาดใหญ่ ความหลากหลายจึงมีน้อย
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นพื้นที่ป่าที่อยู่ในระหว่างการฟื้นตัวจากการถูกทำลาย โดยชุมชนช่วยกันดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพ จึงเหมาะสมที่จะส่งเสริมให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :