หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านเมืองน้อย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านเมืองน้อย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
เนื้อที่ : 182 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านหนองม่วง จ.ศรีสะเกษ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบสูง ดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/109 ลว 3 มกราคม 2551
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวยุวพร โสภาพ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณผสมเต็งรัง ป่าค่อนข้างหนาแน่นมีความหลากหลายค่อนข้างดี ไม้มีขนาดเล็กถึงปานกลาง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากสภาพป่าราษฎรในชุมชนช่วยกันดูแลรักษาเป็นอย่างดีทำให้ป่าค่อนข้างสมบูรณ์ โดยชุมชนส่วนใหญ่ใช้เป็นแหล่งอาหารของครอบครัว และขายหารายได้ จึงเห็นควรส่งเสริมให้มีการจัดตั้งป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :