หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านกวางใหม่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านกวางใหม่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
เนื้อที่ : 540 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงชัน..มีการวางตัวจาดทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก มีความลาดเอียงลงจากทางทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ มีลำห้วยเป็นแหล่งรองรับน้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำลงสู่อ่างเก็บน้ำทางทิศตะวันตก...อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันออกประมาณ 3 กิโลเมตร
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/8397 ลงวันที่ 9 พ.ค. 2560
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    บริเวณที่มีความสูงชันจะเป็นป่าเต็งรังที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นความหนาแน่นไม้ที่พบส่วนมากจะเป็นไม้ประเภทไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้เต็ง รัง ส่วนบริเวณต่ำๆลงมาจะเป็นป่าเบญจพรรณที่มีความหลากหลายชนิดไม้ต่างๆขึ้นตามลักษณะพื้นที่ไม้ที่พบ เช่น ไม้ประดู่ แดง สัก เสี้ยว และไผ่ชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่า บ้านกวางใหม่ ม.4 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน พื้นที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งหาอาหารตามฤดูกาลของชุมชนและทางชุมชนได้ช่วยกันดูแลป่าแห่งนี้ ไม่มีการบุกรุกพื้นที่ ชุมชนได้ประโยชน์จากป่าแห่งนี้ จึงเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :