หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านแหลง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านแหลง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 1350 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : แปลงที่ 1 เป็นแนวเขาที่ทอดยาวขนานไปตามสองฟังลำน้ำแม่ถ่างมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๓๔๐ –๓๕๒ เมตร มีลำน้ำแม่ถ่างไหลผ่านกึ่งกลางและห้วยสาขาหลายสายที่ไหลลงสู่ลำน้ำแม่ถาง อยู่ห่างจาก ชุมชนไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตรมีทางสาธารณะเข้าถึงป่าชุมชนได้สะดวก . แปลงที่ 2 เป็นเขาหัวโล้นมีความลาดเทไปทางทิศตะวันตก มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ ๓๖๓ เมตรอยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร
หมู่บ้าน : แหลง (หมู่ 05)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/11926 ลงวันที่ 4 ก.ค.60
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    แปลงที่ 1 เป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้เด่นที่พบได้แก่ ประดู่ แดง สัก กระพี้จั่น มะค่าโมง แสลงใจ ตะคร้อ กระบก เสี้ยวป่า และ ไผ่ ชนิดต่างๆ เช่น ไผ่ซ่าง ไผ่ไร่ ไผ่บง แปลงที่ 2 เป็นป่าเบญจพรรณสภาพเสื่อมโทรม พันธุ์ไม้เด่น ๆ ที่ยังคงเหลือตามบริเวณริมห้วย ได้แก่ กระพี้จั่น ประดู่ ไผ่ซาง ไผ่ไร่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าบริเวณดังกล่าว ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษามาเป็นเวลานานแล้ว เพื่อเป็นแหล่งอาหารจากป่าของชุมชน เป็นแหล่งพืชสมุนไพร เป็นแหล่งไม้ใช้สอย จึงเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :