หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านม่วงเจริญ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านม่วงเจริญ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 250 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นม่อนเขาสูงเล็กน้อย สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๒๙๗ เมตร อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร
หมู่บ้าน : ม่วงเจริญ (หมู่ 07)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/11926 ลงวันที่ 4 ก.ค.60
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    คณะเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชน ตรวจสอบสภาพป่าบ้านม่วงเจริญ หมู่ที่ ๗ ทางชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่า ดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เห็นควรให้จัดโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :