หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านแม้ลัว หมู่ที่ 6  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านแม้ลัว หมู่ที่ 6
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
เนื้อที่ : 1520 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : แปลงที่ ๑ เป็นแนวสันเขาที่เรียงตัวเป็นแถวยาวจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก มีความลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกเป็นแหล่งรองรับน้ำ อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร มีทางสาธารณะเข้าถึงป่าชุมชนได้สะดวก แปลงที่ ๒ มีลักษณะเป็นภูเขาสูง มีความลาดเทไปทางทิศใต้ อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร
หมู่บ้าน : แม่ลัว (หมู่ 06)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/16576 ลงวันที่ 31 ส.ค.60
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    แปลงที่ ๑ เป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้เด่นที่พบได้แก่ ประดู่ แดง สัก กระพี้จั่น มะค่าโมง แสลงใจ ตะคร้อ กระบก เสี้ยวป่า และ ไผ่ชนิดต่างๆ เช่น ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่บง แปลงที่ ๒ มีสภาพเป็น ภูเขาสูง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน พบว่า พื้นที่ดังกล่าว ไม่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ไม่อยู่ในเขตห้ามล่า เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นแหล่งหาอาหารตามฤดูกาลของชุมชน และทางชุมชนได้ช่วยกันดูแลรักษาป่ามานานแล้ว จึงเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :