หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนาดี  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนาดี
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
เนื้อที่ : 44 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโป่ง และป่าเขาถ้ำเสือ จ.สระบุรี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ที่ราบเชิงเขา
หมู่บ้าน : ป่าชุมชนบ้านนาดี (หมู่ 2), ป่าชุมชนบ้านนาดี (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส.1604.43/13079 ลว.24 สิงหาคม 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา กันเมือง
สภาพป่า :
    เต็งรังแคระ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดทำโครงหารป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :