หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโป่งค่าป่าไม้แดง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโป่งค่าป่าไม้แดง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
เนื้อที่ : 512 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา
ประเภทป่า : อื่น ๆ
สถาพทั่วไป : ภูเขาหินปูน มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ เช่นเลียงผา นกจู๋เต้น ฯลฯ
หมู่บ้าน : โป่งค่าป่าไม้แดง แปลงที่ 2 (หมู่ 4), โป่งค่าป่าไม้แดง แปลงที่ 1 (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1604.43/14693 ลว.8 สิงหาคม 2560
ผู้ตรวจสอบ : นายสำรวย อริเดช
สภาพป่า :
    เป็นระบบนิเวศเขาหินปูน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.203/15157 ลว.14 สิงหาคม 2551
ผู้ตรวจสอบ : นายสมยุทธ ไตรยะพานิช
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีสภาพป่าที่สมบูรณ์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายาก เช่น เลียงผา ประกอบกับเป็นพื้นที่ติดต่อกับป่าชุมชนบ้านพระพุทธบาทน้อยจึงมีความเหมาะสมและเห็นสมควรให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :