หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านยุบใหญ่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านยุบใหญ่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เนื้อที่ : 194 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง จ.สระบุรี
สถาพทั่วไป : เป็นเขาหิน ดินลูกรังและมีความลาดชันเล็กน้อย
หมู่บ้าน : ยุบใหญ่ (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส.1605.2/12418 ลว. 15 กันยายน 2549
ผู้ตรวจสอบ : นายสมยุทธ ไตรยะพานิช
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณและมีพันธุ์ไม้ขนาดเล็กและขนาดกลางขึ้นกระจายทั่วไป
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีคุณสมบัติตรงตามที่กรมป่าไม้กำหนดสภาพป่าควรได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มเติม จึงมีความเห็นสมควรจัดตั้งโครงการป่าชุมชนบ้านยุบใหญ่

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :