หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านซับใหญ่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านซับใหญ่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เนื้อที่ : 240 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง จ.สระบุรี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นนเขาดินดานและดินปนลูกรัง เป็นเขาสูงลาดชันเป็นบางที่
หมู่บ้าน : ซับใหญ่ (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/20795 ลว. 7 ธันวาคม 2550
ผู้ตรวจสอบ : นายสมยุทธ ไตรยะพานิช
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้ขนาดใหญ่และขนาดกลาง และมีไม้มีค่าทางเศรศฐกิจขึ้นอยู่หลายชนิด เช่น ตะแบก ประดู่ ตะคร้ำ ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สมควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้ร่วมกันดูแลรักษาต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :