หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเขาวง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเขาวง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เนื้อที่ : 4240 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ติดต่อกันล้อมเป็นวงกลมโดยมีที่ราบบริเวณหุบเขาเป็นที่ทำกินของราษฎร เป็นแหล่งต้นน้ำที่มีความสำคัญต่อเขื่อนป่าสักและชุมชนในเขต ตำบลลำสมพุง และน้ำตกวังก้านเหลือง
หมู่บ้าน : เขาวง (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/20795 ลว. 7 ธันวาคม 2550
ผู้ตรวจสอบ : นายสมยุทธ ไตรยะพานิช
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ มีไม้มีค่าทางเศรศฐกิจ เช่น ไม้มะเกลือ ไม้ตะแบก มีพรรณไม้ที่ขึ้นเฉพาะเขาหินปูนจำพวกจันทน์ผา จันทน์แดง จันทน์หนู ปรงสระบุรีื มะยมผา กล้วยไม้ ฯลฯ สัตว์ป่าชุกชุม ได้แก่ เลียงผา หมีควาย เม่น ไก่ฟ้าพญาลอ ลิงกะบุด ลิงแสม สุนักจิ้งจอก อีเห็น ชะมด พังพอน หมูป่า เสือเหลือง และนกนานาชนิด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สมควรจดตั้งเป็นป่าชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา สัว์ป่า และป้องกันไฟป่า เพื่อเป็นแหล่งพึ่งพิงสืบไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :