หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านปฏิรูป  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านปฏิรูป
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เนื้อที่ : 368 ไร่ 1 งาน 77 ตารางวา
ประเภทป่า : อื่น ๆ
สถาพทั่วไป : เป็นเขาหินดินดานและดินปนลูกรัง เป็นเขาสูงลาดชันเป็นบางที่
หมู่บ้าน : ปฏิรูป (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/15618 ลว.3 กันยายน 2550
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญมี สรรพคุณ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้ขนาดใหญ่และขนาดเล็กและมีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่หลายชนิด เช่น ตะแบก ไผ่ ขี้อ้าย งิ้ว มะกอก เสลา ตะคร้ำ ประดู่ และแสมสาร ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :