หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโป่งสนวน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโป่งสนวน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เนื้อที่ : 2964 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง จ.สระบุรี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ภูเขาหินปูน ติดต่อกันเป็นเทือกบริเวณก้วางและอยู่บนที่สูง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด
หมู่บ้าน : โป่งสนวน (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.203/16042 ลว. 26 สิงหาคม 2551
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญมี สรรพคุณ
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ มีไม้ขนาดใหญ่จำนวนมากไม้พื้นล่างหนาแน่น ประกอบด้วยไม้มะเกลือ ตะคร้ำ มะกอก มะกลัก ปอแดง งิ้ว ยอป่า ฯลฯ มีพรรณไม้ที่ขึ้นเฉพาะเขาหินปูน เช่น จันทน์ผา จันทร์แดง ปรงสระบุรี กล้วยไม้ สัตว์ป่าได้แก่ หมู่ป่า หมี อีเห็น พังพอน ชะมด ไก่ป่า กระต่าย กระรอก กระแต นกนานาชนิด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สมควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของป่า อย่างยั่งยืนตลอดไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :