หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเกษตรกรก้าวหน้า  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเกษตรกรก้าวหน้า
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เนื้อที่ : 148 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง จ.สระบุรี
สถาพทั่วไป : เป็นเขาหินดินดานและดินปนดินลูกรัง เป็นเขาสูงลาดชันบางที่
หมู่บ้าน : เกษตรกรก้าวหน้า (หมู่ 14)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.203/15157 ลว.14 สิงหาคม 2551
ผู้ตรวจสอบ : นายสมยุทธ ไตรยะพานิช
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และมีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่หลายชนิด เช่น ตะแบก ไผ่ งิ้ว มะกอก ตะคร้ำ ประดู่ ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีสถาพป่าที่สมบูรณ์ เหมาะสมแก่การจัดตั้งป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า จึงเ้ห็นควรให้จัดตั้งป่าชุมชนบ้านเกษตรได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :