หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านพุขาม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านพุขาม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
เนื้อที่ : 4000 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นเขาหินหลายลูกสลับกัน บางช่วงเป็นหน้าผา ดินดำปนหิน
หมู่บ้าน : พุขาม (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.203/16042 ลว. 26 สิงหาคม 2551
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญมี สรรพคุณ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้ เช่น ไม้ตะแบก งิ้ว มะกอก มะกัก ต้นเข้าพรรษา ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีสภาพป่าสมบูรณ์เหมาะสมแก่การจัดตั้งเป็นป่าชุมชน เห็นสมควรให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนบ้านพุขามได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :